09:00 - 18:00

Açılış Saatlerimiz Pzt. - Cum.

(266) 245 25 35

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

 

İcra Hukuku

Aslanbay Avukatlık Ofisi > İcra Hukuku

İcra ve İflas Hukuku hem gerçek kişileri hem de tüzel kişileri yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. İcra ve İflas Hukuku 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda belirlendiği üzere yasal mevzuata dayalı olarak ele alınmaktadır. En sık konuşulan ve sıkça gündeme gelen hukuk dallarından biri olan İcra ve İflas Hukuku genellikle gerçek ve tüzel kişilerin bankalara, diğer kurumlara ya da 3. kişilere karşı alacaklarından ve borçlarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları işlemekte, kanuni dayanakları bu mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir. İcra ve İflas Hukuku avukatı Balıkesir’deki büromuz bünyesinde sizlere vekillik sunan ve İcra ve İflas Hukuku alanında uzman avukatlarımız ile tüm sorunlarınız için görüşebilir ve süreç hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğer ilamsız icra takibi gönderilen borçlu, 7 gün içerisinde söz konusu takibe itiraz etmez ise cebri icra işlemlerine devam edilebilecektir.

İcra Nedir?

 

İcra ve İflas Hukuku kapsamında tanımlanan icra kavramı bazı kıstaslara göre farklı tanımlara sahiptir. Öncelikli olarak bu kıstaslar içerisinde borcun ve alacağın kaynağının incelenmesi gerekmektedir. İcra ve İflas Hukuku, ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi olmak üzere iki farklı şekilde incelenebilmektedir. Eğer icra takibi mahkeme kararına, bir ilama dayalı olarak gerçekleştiriliyor ise ilamlı icra takibi olarak kabul edilmektedir. Ancak herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan, para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için belge, ilam ya da alacağı gösterir, ispat eder nitelikte bir belge olmaksızın başlatılan takip ilamsız icra takibi olarak kabul edilmektedir. İcra ve İflas Hukuku üzerine çalışma yürüten icra avukatlarımız bu konuda size yardımcı olacaktır.

İcra takibinin yapılabilmesi için bir vekil aracılığı ile icra müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. İcra ve İflas avukatlarımız Balıkesir’deki büromuzda sizlere icra takibi için vekillik hizmeti sunmaktadır. Süreç icra müdürlüğü nezdinde eldeki belgelere dayalı olarak takibin başlatılması ile başlamaktadır. Ödeme/icra emrinin tebliğinden itibaren yasal süreler içerisinde icra takibine itiraz edilebilir. Bu süre ilamsız icra takiplerinde kanun koyucu tarafından 7 gün olarak belirlenmiştir. Eğer icra takibi gönderilen kişi 7 gün içerisinde itiraz etmez ise icra takibini kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle cebri icra işlemleri ile karşı karşıya kalabilir.

Haciz Nedir?

 

Haciz kelimesi genel olarak, bir borç üzerinden alacaklının başvuru yapması neticesi ile borcun tahsil edilmesi için devlet aracılığı ile icra yolunu tercih etmesi olarak tanımlanmaktadır. Haciz işleminde en önemli noktalardan biri de borcun kaynağı ve ferileridir. İcra ve İflas avukatları Balıkesir’deki büromuz ile iletişime geçerek icra dosyalarınız için vekillerimizden profesyonel olarak hizmet alabilirsiniz.

Alacaklı ve borçlu arasında sözlü ya da yazılı olarak bir anlaşma bulunmaktadır. Ancak kimi zaman tarafların anlaşmaya riayet etmemesi sonucunda sorunlar çıkabilmektedir. Bu durumun neticesinde alacaklı alacağını alamadığı için devlet eli ile alacağının alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Cebri icra işlemlerinin uygulanması için icra müdürlüğü nezdinde icra takibinin açılması, usuli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sonucunda haciz işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. 7 günlük itiraz süresinin geçmesinin ardından borçlu borcunu ödemez ise alacaklı tarafça cebri işlemleri uygulanabilir. Ancak haciz işlemleri sırasında sadece kanunun cevaz verdiği işlemler gerçekleştirilebilir. Mevzuatta, özellikle Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere ; “ihtiyaç” kriteri esas alınarak haciz işlemleri sırasında haczedilmeyecek mal varlıkları belirlenmiştir. 

İcra ve İflas avukatlarımızın Balıkesir’deki bürosu ile iletişime geçerek haczi mümkün olmayan mallar ile icra dosyalarınız hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Haczedilmeyecek mallar içerisinde Yargıtay’ın benimsediği “ihtiyaç” kriteri dahilinde olan mallar, oturma hakkı, manevi tazminat alacağı, anne ve babanın çocukları üzerindeki hakları, devredilmesi mümkün olmayan intifa hakkı ve aile konutu yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine mevzuatta özel durumlar kapsamındaki bazı haklarda haczedilemez.

İcra Hukuku Ve İflas Hukuku Konuları Nelerdir?

İcra ve İflas hukuku konuları genel olarak borçlu ve alacaklı arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlığı ve anlaşmazlığı kapsamaktadır. Ancak bu anlaşmazlıkların devlet eli ile çözüme kavuşturulması için yapılması gereken prosedürler hem icra hem de iflas hukukunda benzerlikler göstermektedir. 

İcra ve iflas hukuku için belli başlı konular ise şu şekildedir;

 • İcra hukuku kapsamında danışmanlık hizmetleri
 • İcra hukuku kapsamında icra takip işlemleri
 • Alacağın tahsiline ilişkin işlemler (icra takibi, icra davası vs.)
 • İcraya, imzaya itiraz
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İflasın açılması ve iflasın ertelenmesi davası
 • İpoteklerin paraya çevrilmesi işlemleri
 • İtirazın iptali davası
 • Alacağın tahsil edilmesi amaçlı olarak icra ve iflas işlemlerinin açılması ve takibi

İcra hukuku ve iflas hukuku konuları genel olarak borçlu ve alacaklı arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlığı ve anlaşmazlığı kapsamaktadır.

Kira sözleşmelerinden dolayı meydana gelen anlaşmazlıklarda açılacak olan davalar

 • Menfi tespit davası
 • İstirdat davası
 • Ecrimisil davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • İhtiyati hacze itiraz davaları
 • Maden haczi davası
 • Sözleşmelerden doğan alacakların tahsil edilmesi için icra takibi başlatılması

Yukarıda bahsedilen dava ve hususlara ek olarak hem icra hem de iflas hukuku içerisinde bulunan hususlara bağlı olarak açılabilecek/açılmış olan icra dosyalarının takibi de İcra ve İflas avukatlarımızca Balıkesir’deki büromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. İcra takip dosyalarında ve iflas davalarında kişilerin başvuru yapabilmesi olanakları da mevcut iken bu tarz davalarda sürecin profesyonel olarak takip edilmesi ve doğru yönetilmesi için profesyonel bir vekillik hizmeti almanızı öneririz. İcra ve iflas hukuku için icra avukatı Balıkesir büromuzdaki uzman Balıkesir avukatlarımız ile iletişime geçebilir ve davalarınız için profesyonel vekillik hizmeti alabilirsiniz.

İcra davaları için hukuki desteğe mi ihtiyacınız var?

İcra Hukuku Hakkındaki Sorularınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.